luotettava kumppani

Yrittäjät Jäsenyritys 2017


 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ:

1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

3. RISKINHALLINTA

4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

7. ASIAKASTURVALLISUUS

8. ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY

9. OMAVALVONTASUUNNNITELMAN SEURANTA


PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Yksityinen palveluntuottaja: Siistikoti Oy, Bostoninkaari 10 B 32, 04320 Tuusula, Y-tunnus 0785400-9

Palvelumuoto: Kotisiivous, kuljetus- ja saattajapalvelu, asiointiapu, ruoan valmistaminen, kodin pienet remontit

Yhteystiedot: Nina Liski-Tirkkonen puh. 050 5432905, ninanto@ninanto.fi

Kaupungin myöntämä lupa: Helsinki 4.11.2018 ja Espoo 18.12.2018 


TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Siistikoti Oy tarjoaa pääkaupunkiseudulla laadukkaita kotihoidon tukipalveluita kuten kotisiivousta sekä muita arkea helpottavia palveluita: kuljetus- ja saattopalvelua, asiointiapua, ruoan valmistamista ja kodin pieniä remontteja. Tarjoamme palvelujamme kotitalouksille (vanhukset, pariskunnat, lapsiperheet, yhden henkilön taloudet).

Asiointiapu auttaa silloin, kun asiakas ei pääse yksin tai kodista liikkeelle ja hoitamaan asioita. Asiointiapu voi helpottaa arjessa esimerkiksi, jos asiakas tarvitsee kuljetusta apteekkiin tai kauppaan, pankkiin tai lääkäriin. Voimme halutessa käydä hoitamassa asioita myös asiakkaan puolestasi, esimerkiksi käydä apteekissa tai kaupassa tai saattaa asiakas esim. kerhoon tai muihin sosiaalisuutta tukeviin paikkoihin. Ruoan valmistus ja pienet kodin korjaukset onnistuvat myös.

Tukipalvelumme toimet auttavat ylläpitämään ja tukemaan asiakkaan päivittäistä toimintakykyä ja mahdollistamaan itsenäisen kotona asumisen pidempään. Palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan kartoituskäynnillä/tutustumiskäynnillä asiakkaan kotona. Jokaiselle asiakkaallemme teemme henkilökohtaisen palvelusopimuksen, jossa huomioidaan kunkin henkilön sekä tämän läheisten tarpeet ja toiveet. Sopimukseen kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa suoritettavat tehtävät, sovittu aika ja hinta. Sopimus tehdään aina kirjallisena kahtena kappaleena ja sitä päivitettäisiin tarvittaessa. Noudatamme ehdottomasti vaitiolovelvollisuutta. 

Arvot ja periaatteet

Arvojamme ovat luotettavuus, yksilöllisyys palveluiden suunnittelussa, asiakkaan kunnioittaminen sekä laadukas palvelu. Palvelemme sydämellä.


RISKINHALLINTA

Työyhteisömme avoin, turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa sen, että sekä asiakkaat, että henkilökunta uskaltavat tuoda esille laatuun ja turvallisuuteen liittyviä mahdollisia epäkohtia. Henkilökuntamme on myös sitoutunutta ja käy jatkuvasti keskustelua työnjohdon kanssa.

Pyrimme ennakoimaan riskit huolellisella kartoituskäynnillä asiakkaan luona. Henkilökunta perehdytetään huolellisesti jokaiseen kohteeseen ja omavalvontasuunnitelmaan ja ehdotuksia omavalvontasuunnitelman kehittämisestä otetaan mielellään vastaan. 

Riskien tunnistaminen

Riskien tunnistaminen toteutetaan koko henkilökunnan yhteistyönä. Jokaisen työntekijän on tuotava riskit sekä vaaratilanteet työnjohdon tietoon. Varmistamme myös, että työvälineet ovat ehjiä ja puhtaita. Työnteon aikana huolehditaan siitä, että työvälineet eivät aiheuta kompastumisvaaraa. 

Riskien käsitteleminen

Havaitut epäkohdat käydään asiakkaan ja henkilökunnan kanssa läpi ja pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisäksi mietitään aina miten jatkossa vastaavat tapahtumat voidaan ehkäistä. 

Korjaavat toimenpiteet

Epäkohtiin reagoidaan välittömästi niiden ilmettyä. Asianosaisten kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja mietitään yhdessä mahdollisia toimintatavan muutoksia ja palveluntarpeen uudelleen kartoitusta.

Muutoksista tiedottaminen

Henkilökuntaa ja muita asianosaisia tiedotetaan puhelimitse, henkilökohtaisesti tai sähköpostilla. 


OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö

Omavalvontasuunnitelman ovat laatineet toimitusjohtaja Nina Liski-Tirkkonen, lähihoitaja Kirsti Tuomi sekä tilahuoltajamme. 

Omavalvontasuunnitelman seuranta

              Omavalvontasuunnitelma päivitetään aina tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa.


ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelutarpeen arviointi

Palveluntarve kartoitetaan aina ilmaisella tutustumiskäynnillä kohteeseen, jossa arvioidaan palveluntarve yhdessä asiakkaan tai tarvittaessa omaisen kanssa. 

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan tai tarvittaessa omaisen kanssa. Henkilökuntamme seuraa palvelusuunnitelman toteutumista ja raportoi mahdollisista tarvittavista muutoksista työnjohdolle ja asiakkaalle. Henkilökunta perehdytetään jokaiseen asiakaskohteeseen erikseen palvelusuunnitelman mukaisesti. Pyrimme siihen, että samat työntekijät vierailevat asiakkaan kotona.

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Asiallinen, ystävällinen ja kunnioittava kohtelu on jokaisen ihmisen ehdoton oikeus. Teemme työtä sydämellä. 

Kunnioitamme asiakkaan päätöksiä, itsemääräämisoikeuksia, yksityisyyttä ja noudatamme vaitiolovelvollisuutta. Toimimme asiakkaan ehdoilla. Jos havaitsemme epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutusta, johto puuttuu siihen heti ja selvittää tapahtumat kaikkien osapuolten kanssa. Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajalla on ilmoitusvelollisuus havaitessaan kaltoinkohtelua tai muuta epäasiallista käytöstä asiakkaan lähipiirissä

Palautteen kerääminen, käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Kaikki asiakaspalaute kerätään talteen riippuen siitä, miten se on saatu. Palautteet käydään läpi  

henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa niiden pohjalta kehitetään omavalvontasuunnitelmaa tai asiakkaan palvelusuunnitelmaa. Reklamaatioihin vastataan tarvittaessa kirjallisella vastauksella vähintään 1 kk kuluessa.

Asiakaspalautetta voidaan ottaa vastaan puhelimitse, sähköpostitse henkilökohtaisesti sekä kotisivujemme kautta.  Palautteet ovat erittäin tärkeitä toiminnan jatkuvan kehittämisen työkaluja. Mahdollinen negatiivinen palaute käsitellään kehitystarpeena ja siihen reagoidaan heti. Positiivinen palaute auttaa jaksamaan työssä ja toimii yrityksen kannustimena.

Asiakkaan oikeusturva

Palvelun laatuun tai saamaan kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus työnjohdolle tai toimitusjohtajalle. Mahdolliset muistutukset käsitellään välittömästi niiden saavuttua.

Muistutuksen vastaanottaja:  

Nina Liski-Tirkkonen puh. 050 5432905.

 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Siistikoti Oy laadusta vastaa toimitusjohtaja Nina Liski-Tirkkonen. Työntekijämme käyttävät siivouksessa aina Siistikodin omia puhtaita välineitä. Siivousvälineet puhdistetaan sovittujen ohjeiden mukaisesti. Huomioimme myös asiakkaan mahdolliset allergiat siivousaineiden valinnassa.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Olemme tarvittaessa suoraan yhteydessä mahdollisten muiden tahojen esim. kotipalvelun kanssa.

Meillä ei ole alihankintana tuotettuja palveluja.


ASIAKASTURVALLISUUS

Toimimme pääasiassa asiakkaan kotona. Varmistamme osaltamme, että kotiympäristö on asiakkaallemme mahdollisimman turvallinen. Jos havaitsemme epäkohdan, niin ilmoitamme siitä välittömästi asiakkaalle. Huolehdimme, että tavarat tulevat siivouksen jälkeen omille tutuille paikoilleen. Jos käymme asiakkaan kanssa ulkona asioilla tai esim. lääkärissä, niin huolehdimme asiakkaan säänmukaisesta varustuksesta ja huolehdimme, että ovet ja ikkunat ovat työn päätyttyä kiinni. Säilytämme asiakkaan avaimia huolellisesti. 

Työntekijät haastatellaan aina kasvotusten ja heidän kanssaan tehdään kirjallinen työsopimus. Koe-ajan aikana arvioimme työntekijän soveltuvuutta tiimiimme. Pääosin työntekijöille suoritetaan suppea rikostausaselvitys. Työntekijöihin pidetään säännöllisesti yhteyttä ja sovitaan tarpeen tulleen palavereja. 

Henkilökunta perehdytetään huolellisesti jokaiseen kohteeseen sekä työvälineisiin ja toimintatapoihimme. Tilahuoltajillamme on apuna myös perehdytyskansiot sekä tarkat käyttö- ja turvallisuusohjeet kaikista aineista, joita käytämme siivouksissa. Työskentelyssä noudatetaan aseptista työjärjestystä, käytetään tarvittaessa suoja vaatetuksia ja varmistutaan hygieenisestä työskentelystä. 


ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

Kaikki asiakastiedot ovat sähköisessä asiakasrekisterissämme ja sitä käyttävät vain toimitusjohtaja Nina Liski-Tirkkonen sekä rekisterinhoitaja ja tietosuojavastaava Kirsti Tuomi puh. 050 5323185. Tietokoneemme ja asiakasrekisterimme ovat asianmukaisesti salasanoin suojattuja ja lukittuja. Tietokoneita säilytetään lukitusta kotitoimistossa. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.  


OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

  1. Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa.